Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Zaświadczenia z KRK dla kadry HAL

Zaświadczenia z KRK dla kadry HAL

KRK

Informacja dotycząca konieczności i trybu uzyskiwania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla członków ZHP pełniących funkcje wychowawcze w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży.


  1. I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r. poz. 538)

Data publikacji: 25 kwietnia 2014 r.

Data wejścia w życie: 26 maja 2014 r.

Ustawa, o której mowa, wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty poprzez dodanie w art. 92a ust. 1a i 1b.

Zmiana przepisów art. 92a ust. 1a określiła przypadki, w których osoba nie może być wychowawcą lub kierownikiem na kolonii, obozach oraz innych formach wypoczynku. I tak, wychowawcą lub kierownikiem nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją mało-letnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Przepis art. 92a ust. 1b zobowiązuje kandydata na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego warunek określony w ust. 1a.

Ponadto kandydat, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 92a ust.1a ustawy o systemie oświaty.

  1. II. Obowiązek opłaty

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać udając się do jednego z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych. Należy pobrać formularz – „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”.

Krajowy Rejestr Karny

Plebiscytowa 3a, Opole
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym
Telefon: +48775419510


Za udzielenie informacji sąd pobiera opłatę w wysokości 50 zł, którą uiszcza się w znakach opłaty sądowej, poprzez naklejenie tych znaków na formularzu.

Znaki sądowe można nabyć w dowolnym sądzie. Na zakupione znaki sądowe należy wziąć potwierdzenie zapłaty wydane na Chorągiew Opolską ZHP.

Szczegółowe informacje o trybie uzyskiwania zaświadczenia znajdują się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Osobiście dokonane zgłoszenia załatwiane są  w Sądzie w Opolu od ręki. Zapytania dokonywane pocztą poprzez Sąd w Opolu powinny być zrealizowane w ciągu dwóch tygodni.


  1. III. Tryb działania w stosunku do instruktorów ZHP

Instruktorzy harcerscy, związani ze Związkiem Harcerstwa Polskiego porozumieniami (umowami wolontariackimi), które regulowane są m. in. postanowieniami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami), mogą uzyskać zwrot kosztu wydania omawianego zaświadczenia z KRK.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 2 w/w ustawy, korzystający (właściwa jednostka ZHP) może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. W tych więc sytuacjach, w których korzystający, w regulacjach dotyczących jego pracowników (np. w regulaminie pracy czy w układzie zbiorowym) przewiduje refundowanie (pracownikom) kosztów uzyskiwania przez nich zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, analogiczne zasady obowiązują w stosunkach łączących go z wolontariuszem. Wskazania wymaga, że obowiązujące w tym zakresie przepisy Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zakładają, że instruktorzy harcerscy muszą osobiście, we własnym imieniu, występować o informację z Krajowego Rejestru Karnego i  z tego tytułu ponoszą koszt, który może podlegać refundacji na wskazanych powyżej zasadach.

  1. IV. Projektowane działania GK ZHP

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego w najbliższym czasie:

– wystąpi z wnioskiem do Protektora Ruchu Harcerskiego – Prezydenta RP o objęcie instruktorów ZHP zwolnieniem z ponoszenia ww. opłaty na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;

– wystąpi do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP o nowelizację art. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez wprowadzenie takich zapisów, z których wynikać będzie prawo organizatora wypoczynku realizowanego w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym Związku Harcerstwa Polskiego, do występowania z wnioskiem o uzyskanie takiej informacji w odniesieniu do tych osób, które z ramienia organizatora miały by pełnić funkcje wychowawców lub kierowników form wypoczynku dzieci i młodzieży;

– wystąpi do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP o nowelizację art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez poszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są z konieczności ponoszenia opłaty, o organizacje społeczne organizatorów wypoczynku.

GK ZHP na bieżąco będzie informować o postępach prac w tym zakresie.

hm. Lucjan Brudzyński, zastępca Naczelnika ZHP

Rafał Borek, radca prawny ZHP

/ wytłuszczone są przypisy dokonane przez komendę chorągwi w Opolu/

Create AccountLog In Your Account