Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Zaświadczenia z KRK dla kadry HAL

Zaświadczenia z KRK dla kadry HAL

KRK

Informacja dotycząca konieczności i trybu uzyskiwania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla członków ZHP pełniących funkcje wychowawcze w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży.


  1. I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r. poz. 538)

Data publikacji: 25 kwietnia 2014 r.

Data wejścia w życie: 26 maja 2014 r.

Ustawa, o której mowa, wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty poprzez dodanie w art. 92a ust. 1a i 1b.

Zmiana przepisów art. 92a ust. 1a określiła przypadki, w których osoba nie może być wychowawcą lub kierownikiem na kolonii, obozach oraz innych formach wypoczynku. I tak, wychowawcą lub kierownikiem nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją mało-letnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Przepis art. 92a ust. 1b zobowiązuje kandydata na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego warunek określony w ust. 1a.

Ponadto kandydat, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 92a ust.1a ustawy o systemie oświaty.

  1. II. Obowiązek opłaty

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać udając się do jednego z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych. Należy pobrać formularz – „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”.

Krajowy Rejestr Karny

Plebiscytowa 3a, Opole
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym
Telefon: +48775419510


Za udzielenie informacji sąd pobiera opłatę w wysokości 50 zł, którą uiszcza się w znakach opłaty sądowej, poprzez naklejenie tych znaków na formularzu.

Znaki sądowe można nabyć w dowolnym sądzie. Na zakupione znaki sądowe należy wziąć potwierdzenie zapłaty wydane na Chorągiew Opolską ZHP.

Szczegółowe informacje o trybie uzyskiwania zaświadczenia znajdują się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Osobiście dokonane zgłoszenia załatwiane są  w Sądzie w Opolu od ręki. Zapytania dokonywane pocztą poprzez Sąd w Opolu powinny być zrealizowane w ciągu dwóch tygodni.


  1. III. Tryb działania w stosunku do instruktorów ZHP

Instruktorzy harcerscy, związani ze Związkiem Harcerstwa Polskiego porozumieniami (umowami wolontariackimi), które regulowane są m. in. postanowieniami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami), mogą uzyskać zwrot kosztu wydania omawianego zaświadczenia z KRK.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 2 w/w ustawy, korzystający (właściwa jednostka ZHP) może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. W tych więc sytuacjach, w których korzystający, w regulacjach dotyczących jego pracowników (np. w regulaminie pracy czy w układzie zbiorowym) przewiduje refundowanie (pracownikom) kosztów uzyskiwania przez nich zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, analogiczne zasady obowiązują w stosunkach łączących go z wolontariuszem. Wskazania wymaga, że obowiązujące w tym zakresie przepisy Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zakładają, że instruktorzy harcerscy muszą osobiście, we własnym imieniu, występować o informację z Krajowego Rejestru Karnego i  z tego tytułu ponoszą koszt, który może podlegać refundacji na wskazanych powyżej zasadach.

  1. IV. Projektowane działania GK ZHP

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego w najbliższym czasie:

– wystąpi z wnioskiem do Protektora Ruchu Harcerskiego – Prezydenta RP o objęcie instruktorów ZHP zwolnieniem z ponoszenia ww. opłaty na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;

– wystąpi do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP o nowelizację art. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez wprowadzenie takich zapisów, z których wynikać będzie prawo organizatora wypoczynku realizowanego w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym Związku Harcerstwa Polskiego, do występowania z wnioskiem o uzyskanie takiej informacji w odniesieniu do tych osób, które z ramienia organizatora miały by pełnić funkcje wychowawców lub kierowników form wypoczynku dzieci i młodzieży;

– wystąpi do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP o nowelizację art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez poszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są z konieczności ponoszenia opłaty, o organizacje społeczne organizatorów wypoczynku.

GK ZHP na bieżąco będzie informować o postępach prac w tym zakresie.

hm. Lucjan Brudzyński, zastępca Naczelnika ZHP

Rafał Borek, radca prawny ZHP

/ wytłuszczone są przypisy dokonane przez komendę chorągwi w Opolu/

Create AccountLog In Your Account