Uchwała nr 1/2016

Uchwała nr 1/2016

Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie

częściowego unieważnienia Zjazdu Zwykłego Hufca Opole

 

Na podstawie art. 44 Ordynacji wyborczej ZHP oraz po otrzymaniu wniosku dh. hm. Artura Ośko, komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP oraz dh. hm. Piotra Laskowskiego, komendanta Hufca Opole z dnia 9 czerwca 2015 r., data wpłynięcia do Rady Chorągwi 14 grudnia 2015 r., o unieważnienie części decyzji Zjazdu Zwykłego Hufca Opole w zakresie wyboru władz, Rada postanawia:

§ 1

Pozostawić wniosek bez rozpatrzenia jako bezpodstawny.

§ 2

Na podstawie przedstawionych dokumentów zjazdowych (protokół ze zjazdu z dnia 27 maja 2015 r.) Rada stwierdza, co następuje:

– dokonano wyboru dh Waldemara Raźniewskiego do Sądu Harcerskiego Hufca Opole

– następnie Sąd Harcerski się ukonstytuował – dh. Waldemar Raźniewski został wybrany na Przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca Opole

– następnie dh. Waldemar Raźniewski został wybrany do komendy hufca

– zgodnie z § 37 pkt. 4 Statutu ZHP w przypadku zajścia kolizji w łączeniu funkcji, w momencie wyboru na nową funkcję wygasa dotychczasowy mandat, co oznacza, że z chwilą wyboru dh Raźniewskiego do Komendy Hufca Opole wygasa mandat Przewodniczącego Sądu Harcerskiego

– w związku z powyższym wystąpił vacat w Sądzie Harcerskim Hufca Opole.

§ 3

Rada Chorągwi zaleca zwołanie bezzwłocznie zbiórki Sądu Harcerskiego Hufca Opole, podczas której należy dokonać wyboru Przewodniczącego Sądu Harcerskiego spośród obecnych członków.

Zgodnie z par. 44 pkt. 1 Statutu ZHP Sąd Harcerski ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić stan osobowy przez wybór nowego członka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                 

 

Przewodnicząca

                                                                                   Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

                                                                                   Hm. Grażyna Orzechowska