Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Regulamin Rady Chorgwi Opolskiej

Regulamin Rady Chorgwi Opolskiej

Załącznik do uchwały nr 3/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.

REGULAMIN RADY
CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHPI. Funkcje i zakres działania Rady
1. Rada Chorągwi Opolskiej ZHP (zwana dalej Radą) jest władzą uchwałodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP.
2. Zadania rady określone są w szczególności w §§ 44, 47, 57, 59 i 80 Statutu ZHP.
3. Zgodnie z postanowieniami Statutu ZHP Rada:
1) ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
2) przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
3) ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
4) zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
5) rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
6) decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
7) decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi,
8 ) dokonuje wyborów uzupełniających do władz chorągwi, w wypadku konieczności dokonania w trakcie kadencji władz chorągwi wyborów uzupełniających, powodujących, że liczba osób wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji będzie większa niż połowa liczebności danej władzy, określona przez zjazd chorągwi,
9) stwierdza nieważności uchwał zjazdów hufców,
10) zwołuje zjazd nadzwyczajny chorągwi z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 komend hufców między innymi w przypadku nie udzielenia absolutorium co najmniej jednemu członkowie Komendy Chorągwi
11) współdziała z władzami ZHP.

II. Członkowie Rady
4. Członkami Rady są osoby wybrane przez Zjazd Chorągwi.
5. Członek rady ma prawo:
1) uczestniczyć w przygotowaniu i podejmowaniu uchwał rady,
2) wnosić pod obrady własne projekty uchwał i innych dokumentów rady,
3) zgłaszać wnioski, propozycje rozwiązań organizacyjnych i programowych,
4) zadawać pytania oraz składać interpelacje do władz chorągwi oraz za pośrednictwem przedstawicieli Chorągwi w danej władzy do władz naczelnych ZHP
5) uzyskiwać od komendanta chorągwi wszelkich informacji, dotyczących działalności Chorągwi, w tym informacji finansowych i majątkowych, po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego rady.
6) brać udział w posiedzeniach innych władz Chorągwi na polecenie Przewodniczącego Rady.
6. Członek rady ma obowiązek:
1) aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w pracach rady,
2) współdziałać ze środowiskami harcerskimi chorągwi, zasięgać opinii środowisk w sprawach dla nich istotnych.
3) usprawiedliwiać swoją nieobecność na zebraniach Rady
7. Członkostwo w radzie wygasa w razie:
1) ustania członkostwa w ZHP,
2) rezygnacji z mandatu członka rady,
3) odwołania ze składu rady,
4) prawomocnego orzeczenia sądu harcerskiego, pozbawiającego go prawa zasiadania w radzie,
5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
6) zatrudnienia w ZHP.
8. Ustanie członkostwa w ZHP powoduje wygaśnięcie mandatu członka rady z chwilą ustania członkostwa.
9. Rezygnacja z mandatu członka rady powoduje wygaśnięcie mandatu członka rady z chwilą złożenia rezygnacji.
10. Odwołanie ze składu rady może nastąpić na podstawie uchwały rady z powodu:
1) niewypełnienia przez członka rady przyjętych obowiązków,
2) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwałami władz ZHP.
11. W wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka rady, rada zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu ZHP niezwłocznie uzupełnia swój stan osobowy przez wybór nowego członka. Liczba osób nowo wybranych w skład rady w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności rady określona przez zjazd chorągwi.

III. Przewodniczący Rady i zastępca przewodniczącego Rady
12. Na pierwszym zebraniu rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady.
13. W razie powstania wakatu na funkcji przewodniczącego rady, rada niezwłocznie dokonuje wyboru nowego przewodniczącego, nie później niż na najbliższym posiedzeniu rady.
14. Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
15. Przewodniczący organizuje pracę Rady:
1) zwołuje posiedzenia Rady co najmniej 3 razy w roku
2) kieruje posiedzeniami rady, a w razie przewidywanej nieobecności – wyznacza przewodniczącego obrad;
3) proponuje tematykę i porządek obrad rady
4) wyznacza zadania poszczególnym członkom Rady
16. Przewodniczący utrzymuje stały kontakt z komendą chorągwi i pozostałymi władzami chorągwi oraz w miarę możliwości uczestniczy w posiedzeniach innych władz chorągwi. W przypadku nie możności osobistego uczestnictwa wyznacza członka Rady do udziału w posiedzeniu innej władzy Chorągwi
17. Przewodniczący występuje w imieniu pracodawcy w stosunku do Komendanta Chorągwi.
18. Dla usprawnienia pracy Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego Rady pełniącego jednocześnie obowiązki Sekretarza Rady.
19. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) przygotowanie organizacyjnie i techniczne zebrania Rady,
2) prowadzenie dokumentacji Rady,
3) prowadzenie korespondencji Rady
4) zawiadomienie zainteresowanych o zebraniach Rady oraz dostarczenie materiałów na zebranie
5) wykonywanie innych czynności kancelaryjno-technicznych na polecenie i we współpracy z przewodniczącym rady
6) prowadzenie posiedzeń rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady

IV. Tryb działania Rady
20. Rada działa przez zebrania Rady, prace komisji oraz czynności służbowe przewodniczącego i z-cy przewodniczącego
21. Zebrania rady zwołuje co najmniej trzy razy w roku przewodniczący rady z własnej inicjatywy lub z inicjatywy komisji rewizyjnej chorągwi, lub na wniosek 1/3 członków rady, lub 1/3 komend hufców.

22. W wypadku zwołania rady przez komisję rewizyjną chorągwi, zebranie prowadzi przewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi. Porządek dzienny tak zwołanego zebrania przewiduje glosowanie nad odwołaniem przewodniczącego rady.
23. Zebrania rady są jawne dla instruktorów posiadających przydział służbowy na terenie chorągwi. Przewodniczący rady może zaprosić inne osoby do udziału w zebraniu rady.
24. Rada z ważnych powodów, w szczególności dotyczących spraw osobowych może podjąć uchwałę o obradowaniu niejawnym; w takim wypadku w zebraniu rady mają prawo uczestniczyć członkowie władz chorągwi.
25. Rada obraduje za posiedzeniach według przyjętego na początku zebrania porządku obrad, obrady kończy przyjęcie uchwały lub stanowiska.
26. W zebraniach rady z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć członkowie władz chorągwi.
27. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń, w sprawach umieszczonych w porządku obrad oraz poza kolejnością w sprawach wniosków formalnych. Przewodniczący obrad może dyscyplinować dyskusję.
28. Głosowanie nad uchwałami zarządza przewodniczący obrad po zamknięciu dyskusji merytorycznej. Głosowanie odbywa się w takiej kolejności, że najpierw głosuje się poprawki do projektu uchwały, a następnie całą uchwałę wraz z tymi poprawkami. W razie zgłoszenia więcej niż jednego projektu uchwały (wniosku), Rada decyduje przez głosowanie, który z nich będzie pierwszy przedłożony do głosowania. W przypadku wniesienia kilku poprawek do uchwały najpierw głosuje się poprawkę najdalej idącą.
29. Uchwały rady są podejmowane, jeżeli Statut ZHP nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; przy obliczaniu większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Zdolność rady do podejmowania uchwał oblicza się w stosunku do liczby członków rady ustalonej przez zjazd chorągwi.
30. Uchwały rady podpisuje przewodniczący obrad.
31. Projekty uchwał i stanowisk oraz propozycje tematyki posiedzeń mogą wnosić na ręce przewodniczącego rady:
1) członkowie rady,
2) komenda chorągwi,
3) komisja rewizyjna chorągwi,
4) sąd harcerski chorągwi.
5) Komisje lub zespoły powołane przez radę
32. Materiały, w tym projekty uchwał, które mają zostać rozesłane członkom rady, składa się na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na dwa tygodnie przed zebraniem rady.
33. Materiały lub projekty uchwał, które mają być omawiane na zebraniu rady, muszą być doręczone członkom rady nie później niż tydzień przed terminem zebrania rady.
34. Materiały lub projekty uchwał, które zostaną doręczone w późniejszym terminie, nie będą przedmiotem obrad, chyba że rada postanowi inaczej.

35. Członkowie rady mogą zadawać ustne lub pisemne zapytania oraz składać pisemne interpelacje do władz chorągwi, a do władz naczelnych za pośrednictwem przedstawicieli chorągwi w danej władzy naczelnej.
1) zapytanie dotyczy zwłaszcza potrzeby uzyskania określonej informacji o faktach i wyjaśnień; interpelacja zaś dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla chorągwi.
2) odpowiedź na zapytanie może zostać udzielona na piśmie lub ustnie na zebraniu rady.
3) Przewodniczący obrad informuje radę na najbliższym zebraniu o treści złożonych interpelacji i pisemnych zapytań w odrębnym punkcie porządku zebrania; dla wykonania tego obowiązku składający interpelację lub zapytanie informuje o tym radę.
4) składający interpelację powinien otrzymać odpowiedź nie później niż dwa tygodnie po jej złożeniu. Jeżeli, zdaniem składającego, odpowiedź nie jest zadowalająca, składający interpelację może wnieść do przewodniczącego rady o umieszczenie interpelacji w porządku zebrania rady. W takim przypadku odpowiedź na interpelację może się wiązać z dyskusją członków rady i ustnymi wyjaśnieniami interpelowanego.
36. Członkowie rady w razie uzyskania informacji o danych osobowych i innych danych, których ujawnienie mogłoby naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub interes ZHP, są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy.
37. Rada może powoływać ze swego grona komisje lub zespoły, ustalając ich skład i zadania. Do składów zespołów mogą być powoływane także osoby spoza Rady.
Komisje i zespoły przedstawiają Radzie wnioski, propozycje dokumentów lub rozwiązań organizacyjnych, programowych i innych, w sprawach, do których zostały powołane.
38. Zebrania Rady są protokółowane. Protokół winien zawierać:
1) listę obecności uczestników
2) porządek obrad
3) główne punkty dyskusji
4) wykaz i treści podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć Rady

Create AccountLog In Your Account