Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Komunikat nr 4/2011 – w sprawie Zjazdów Hufców

Zgodnie z uchwałą nr 39/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku, w terminie od 1 września do 31 października 2011 roku  zwołane powinny być Zjazdy Zwykłe Hufców.

Zasady wyboru władz określa Ordynacja Wyborcza ZHP.

Komunikat nr 4/2011

Na Zjazd – „Czuwaj” 2011

Dokumenty_zjazdowe

zasady zaliczenia służby instruktorskiej

II. ZJAZDY HUFCÓW
(fragment Ordynacji Wyborczej ZHP, zatwierdzonej uchwałą Rady Naczelnej 38/XXXVI z dnia 6 marca 2011, wraz z komentarzem)

13.     Zjazd zwykły hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 48 ust. 3 Statutu ZHP

a.    decyduje o najważniejszych sprawach hufca,
b.    przyjmuje program rozwoju hufca,
c.    rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,
d.    na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,
e.    wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta hufca i skarbnika hufca,
f.    określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,
g.    wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi

(delegaci na Zjazd Chorągwi zostali wybrani w ubiegłym roku i ich mandat wygasa z końcem obecnej kadencji władz chorągwi)

h.    może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność

14.     Zjazd zwykły hufca zwołuje komenda hufca co cztery lata, zgodnie z terminarzem uchwalonym przez Radę Naczelną ZHP. (…)

Wymagane jest podjęcie uchwały komendy hufca w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca. Informacja  o zawartości uchwały w załączonym tekście z miesięcznika „Czuwaj”.
Podpisaną przez komendanta hufca lub jego zastępcę uchwałę należy dostarczyć do komendy chorągwi wraz z odpowiednim rozkazem komendanta hufca.

15.     Informacje o zwołaniu zjazdu, jego terminie, uczestnikach zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, (…) ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, wywiesza w lokalu komendy hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi, nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu.

Obowiązkiem komendanta hufca jest dostarczenie do komendy chorągwi nie później niż 28 dni przed Zjazdem podpisanych przez komendanta hufca dokumentów. Dopuszczalne jest przesłanie droga elektroniczna na adres e-mail: komendant@opolska.zhp.pl podpisanych przez komendanta hufca skanów dokumentów.
Komendant Hufca ma obowiązek przekazać następujące dokumenty:

  • rozkazy komendanta hufca, zwołujące Zjazd oraz wskazujące miejsce Zjazdu oraz listę instruktorów z czynnym prawem wyborczym z podaniem pełnionych przez nich funkcji,
  • uchwałę komendy hufca o zwołaniu Zjazdu Zwykłego Hufca,
  • listę uczestników Zjazdu z czynnym i biernym prawem wyborczym z adnotacją o zaliczeniu służby instruktorskiej oraz opłaceniu składek zgodnie z wzorem – załącznik nr 1
  • ostatni rozkaz komendanta hufca z zaliczeniem służby instruktorskiej – z roku 2009/2010 lub jeśli jest wydany w roku bieżącym za rok 2010/2011.


Komendant Hufca ma obowiązek zweryfikować przed wydaniem rozkazu podstawy posiadania praw wyborczych przez kadrę hufca, w tym opłacenie składek członkowskich, zaliczenie służby instruktorskiej w przypadku biernego prawa wyborczego, informacje o pełnionych funkcjach instruktorskich instruktorów z przydziałem służbowym do swojego hufca, a pełnionych na innych poziomach struktury ZHP (Komenda Chorągwi, władze Chorągwi, Główna Kwatera ZHP, władze naczelne ZHP).

Procedura zaliczania służby instruktorskiej opisana jest w uchwale nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej.

16.     Z głosem decydującym w Zjeździe Hufca bierze udział kadra, mająca przydział służbowy do tego hufca i opłacone składki członkowskie.

Komendant Hufca przed wydaniem rozkazu weryfikuje stan opłaconych składek członkowskich. W rozkazie zawierającym listę kadry, posiadającej czynne prawo wyborcze, ma prawo umieścić tylko członków kadry z opłaconymi składkami.
Składki instruktorskie opłacane są przez instruktorów oraz przez osoby pełniące funkcje instruktorskie w Komendzie Hufca. Przyjmowane są imiennie poprzez KP lub wpłatę  przelewem z podaniem imienia i nazwiska opłacającego składki oraz okresu za jakie są opłacane.
Obowiązkiem Komendanta Hufca jest przyjęcie wpłaty w pierwszej kolejności za pierwszy nieopłacony okres składkowy. Oznacza to, że składki za rok 2011 mogą być przyjęte po
uregulowaniu składek za lata wcześniejsze. W przypadku zaksięgowania w hufcu składek na okres wcześniejszy niż zadeklarowany przez wpłacającego, komendant hufca ma obowiązek poinformować go tym fakcie. W przypadku kadry, która rozpoczęła pełnienie funkcji instruktorskich w roku 2011 i opłaciła wcześniej składki członkowskie w podstawowej jednostce organizacyjnej, obowiązkiem komendanta hufca jest sprawdzenie, czy cała podstawowa jednostka organizacyjna, do której delegat na Zjazd miał podstawowy przydział służbowy, ma opłacone składki członkowskie.
Nie dopuszczalne jest opłacanie składek instruktorskich jako całości środowiska bez podania imion i nazwisk oraz okresu za jakie są opłacane. W przypadku przyjęcia wcześniej wpłaty bezimiennej należy dokonać zwrotu wpłaty i przyjąć ją ponownie w sposób prawidłowy.

Każdy delegat na Zjazd Hufca musi być wpisany do Ewidencji ZHP, z podaniem danych dotyczących pełnionej aktualnie funkcji instruktorskiej.

W przypadku instruktorów z przydziałem służbowym do danego hufca, a pełniących funkcje na innych poziomach struktury ZHP (Komenda Chorągwi, władze Chorągwi, Główna Kwatera ZHP, władze naczelne ZHP) czynne prawo wyborcze jest należne, jeśli odpowiednie mianowanie było ogłoszone jako wyjątek w rozkazie komendanta hufca. W innym przypadku zainteresowany instruktor składa odpowiedni wniosek o przyznanie czynnego prawa wyborczego, powołując się na rozkaz komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP.

17.     W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu hufca pisemne odwołania wnosi się do właściwego komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Komendant Hufca rozpatruje wniosek i ogłasza swoją decyzję rozkazem w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołanie do właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania do wiadomości. Sąd wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu.

18.    Informacja o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad zjazdu oraz materiały zjazdowe i projekty uchwał wznoszone przez władze hufca muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu. Przekazanie może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

Uczestnicy Zjazdu Hufca powinni otrzymać przede wszystkim:

  • sprawozdania wszystkich władz hufca od ostatniego zjazdu zwykłego: komendanta i komendy hufca, komisji rewizyjnej i sądu harcerskiego jeśli był powołany

(jeśli nastąpiła np. zmiana komendanta hufca w trakcie kadencji, należy przedstawić sprawozdania obu komendantów i komend hufców),

  • projekt programu rozwoju hufca.


Materiały te należy również przekazać w tym samym terminie drogą elektroniczną do komendy chorągwi na adres: komendant@opolska.zhp.pl

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account