Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Komunikat 1/2017 w sprawie zasad rejestracji wypoczynku w czasie HAZ 2017 w Chorągwi Opolskiej ZHP

Komunikat 1/2017 w sprawie zasad rejestracji wypoczynku w czasie HAZ 2017 w Chorągwi Opolskiej ZHP

Komunikat 1/2017 z 9 stycznia 2017 roku w sprawie zasad rejestracji wypoczynku w czasie HAZ 2017 w Chorągwi Opolskiej ZHP

Pełnomocnik ds. Chorągwi Opolskiej ZHP informuje o zasadach rejestracji wypoczynku organizowanego w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 i zobowiązuje Komendantów Hufców ZHP do zapoznania z nimi organizatorów wypoczynku oraz nadzorowania działań związanych z rejestracją wypoczynku w danym hufcu.
1. Każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju i za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty (formularz: Zgłoszenie wypoczynku). Organizator wypoczynku odbywającego się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak: lato w mieście, zima w mieście, albo półkolonie, rejestruje wypoczynek wybierając formularz: Zgłoszenie dla półkolonii.
2. Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora również w wersji papierowej (jako wydruk uzupełnionego poprawnie formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez komendanta danej formy), za pośrednictwem Chorągwi Opolskiej ZHP, najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą.
Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.
3. Do formularza Zgłoszenia wypoczynku rejestrowanego w bazie należy dołączyć skan aktualnej opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnienie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz mapę/szkic obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek.
4. Do dokumentacji zgłoszenia wypoczynku składanej w formie papierowej w Chorągwi Opolskiej ZHP należą:
a. wydruk uzupełnionego poprawnie formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez komendanta formy, wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. 3,
b. potwierdzenie kwalifikacji kierownika wypoczynku, wychowawców oraz kadry specjalnościowej,
c. aktualne zaświadczenia o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego dla kierownika i kadry wychowawczej – w oryginałach (zaświadczenia zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty wystawienia, jednak należy zwrócić uwagę, czy zaświadczenie zachowuje ważność przez cały czas trwania wypoczynku),
d. raport przedobozowy,
e. wzór warunków uczestnictwa,
f. zatwierdzony przez osobę upoważnioną program formy wypoczynku, w przypadku obozu wędrownego – przebieg trasy,
g. regulaminy obowiązujące podczas wypoczynku,
h. plan finansowy wypoczynku,
i. kopia umów/porozumień określająca zasady korzystania z bazy/stanicy/ terenu, porozumienia w sprawie organizacji wypoczynku między środowiskami,
j. kopia umów/porozumień wolontariackich, umów cywilnoprawnych, umów użyczenia i innych,
k. kopia polisy NNW (nie dotyczy osób zarejestrowanych w ewidencji ZHP, posiadających uregulowane składki członkowskie/instruktorskie, dla których wykupiono polisę chorągwianą).
5. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: nie była karana, ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie, ukończyła kurs na kierownika wypoczynku, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.
Wyjątkami od powyższej zasady są osoby posiadające:
a. co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie,
b. kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
c. doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
W takim przypadku niezbędne jest stosowne zaświadczenie, podpisane przez kierownika instytucji zatrudniającej daną osobę/komendanta hufca, w którym realizowana jest służba instruktorska.
6. Zgłoszenia wypoczynku dokonuje osoba upoważniona przez właściwego Komendanta Hufca ZHP, której dane (imię i nazwisko, adres mailowy) zostały wprowadzone do bazy przez Pełnomocnika ds. HAZ, jako pracownika Chorągwi Opolskiej ZHP. Logowanie do bazy następuje na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/ poprzez kliknięcie w przycisk „organizatorzy” znajdujący się w prawym górnym rogu i wprowadzenie właściwego adresu mailowego.
7. Instrukcja dotycząca zasad wypełniania formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj. Uwaga! należy pominąć informacje dotyczące rejestracji konta i dodawania pracowników.
8. Poradnik dotyczący organizacji bezpiecznego wypoczynku przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znajduje się tutaj.
9. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 roku (D.U. z 2015 roku poz. 1629) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czuwaj!
phm. Grzegorz Krzyśków

 KOMUNIKAT 1_HAZ 2017

Create AccountLog In Your Account