zarządzenie 2/III/2009

Zarządzenie Nr 2/III/2009
Komendanta i Zastępcy Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. programowych
z dnia 12.III.2009 r.dotyczące zasad przekazywania rozkazów i protokołów z obrad Komend Hufców.

1. Zarządzamy:
Do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni hufce przekażą rozkazy i protokoły z obrad Komend Hufców w wersji elektronicznej na adres: program@opolska.zhp.pl.

Z-ca Komendanta                             Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP                   Chorągwi Opolskiej ZHP
ds. programowych

phm. Artur Ośko                               hm. Irena Bryła