Zaktualizuj dane w Ewidencji ZHP!

danem
W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie danych podanych w systemie Ewidencji ZHP. Bazy zawarte w systemie, będą stanowić podstawę do naliczenia składek członkowskich każdego hufca w przyszłym roku.


Przedstawiamy krok po kroku jak zweryfikować dane swojej jednostki:

1.  Należy wejść na stronę https://e.zhp.pl,

2.  Logowanie – czyli podajemy swój numer pesel, aktualne hasło oraz kod jednostki. Jeśli hasło wygasło, należy użyć opcji „zmień hasło” i skorzystać z hasła startowego,

3. Jeżeli nie znamy kodu jednostki klikamy „ nie znam kodu jednostki” i wybieramy ze struktury jednostkę,

4. Po zalogowaniu się należy zweryfikować dane członków swojej jednostki oraz uzupełnić je wpisując wszelkie znane nam informacje (stopnie, pełnione funkcje, itp.). Można również usunąć z systemu osoby, które już nie są członkami danej jednostki,

5. W przypadku problemów z hasłem lub obsługą systemu prosimy o kontakt na adres opolska@zhp.pl

Harmonogram:

do 24 grudnia – oddanie wypełnionych w drużynach ankiet do hufca – o ile kierujący podstawową jednostką organizacyjną nie korzysta samodzielnie z Aplikacji lub zakończenie aktualizacji danych w ewidencji;

do 28 grudnia– dostarczenie wypełnionych ankiet w wersji papierowej (osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub elektronicznej (jako skany) do Komendy Chorągwi. W przypadku dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej, ankiety papierowe należy dostarczyć do Komendy Chorągwi w terminie do dnia 15 stycznia 2012 roku;

do 31 grudnia – Administratorzy lokalni w hufcach:

1) uzupełniają i zweryfikują dane uzyskane od jednostek, także te, które zostały przekazane w formie ankiet papierowych;

2) w przypadku konieczności przenoszą jednostki w poszczególnych szczeblach struktury;


Aktualizacja danych w ewidencji lub wypełnienie ankiet jest obowiązkiem każdego drużynowego lub szefa innej podstawowej jednostki organizacyjnej. Nad prawidłowością i terminem aktualizacji danych czuwają komendanci hufców oraz ich pełnomocnicy ds. ewidencji. Zadanie to można przekazać administratorowi chorągwianemu na podstawie zlecenia wystawionego przez komendanta hufca dla Komendy Chorągwi. Uzupełnienie danych w ewidencji zostanie dokonane na podstawie przekazanych ankiet papierowych. Z tytułu wykonania aktualizacji danych Hufiec zlecający zadanie zostanie obciążony dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 150 zł.

Do pobrania:

ankieta_czlonek_i_kadra – wypełnia drużynowy lub indywidualnie członek kadry z przydziałem do Hufca

ankieta_jednostka – wypełnia drużynowy lub Szef podstawowej jednostki organizacyjnej

Dodaj komentarz