Uchwała nr 6

Uchwała nr 6/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu
Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2009

§ 1
Na podstawie § 59 ust. 3 pkt. 4 Statutu ZHP oraz pkt 3 ppkt 4 Regulaminu Rady, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP:
zatwierdza budżet Chorągwi na rok 2009

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz