Uchwała nr 4

Uchwała nr 4/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP


Na podstawie § 59 Statutu ZHP oraz pkt. 18 Regulaminu Rady Chorągwi
Opolskiej ZHP uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się phm. GraŜynę Orzechowską na funkcję zastępcy
przewodniczącego Rady Chorągwi Opolskiej ZHP na okres bieŜącej kadencji.
§ 2
Zadania i obowiązki zastępcy przewodniczącego Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
określa pkt 19 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz