Uchwała nr 3

Uchwała nr 3/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP


Na podstawie § 59 Statutu ZHP Rada Chorągwi Opolskiej ZHP uchwala
Regulamin Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.
§ 1
Tekst Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin Rady Chorągwi Opolskiej przyjęty Uchwałą nr 1/2008 z
dnia 11 października 2008r.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz