Uchwała nr 2

Uchwała nr 2/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie powołania przewodniczącego
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP


Na podstawie § 59 ust. 2 Statutu ZHP oraz pkt. 13 Regulaminu Rady
Chorągwi Opolskiej ZHP uchwala się co następuje:

§ 1
Powołuje się pwd. Sebastiana Matuszewskiego na funkcję
przewodniczącego Rady Chorągwi Opolskiej ZHP na okres bieŜącej kadencji.

§ 2
Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Chorągwi Opolskiej ZHP określa
pkt 14, 15, 16 oraz 17 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz