Przetarg – badanie sprawozdania finansowego

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 
 
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego ogłasza przetarg na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. ( Dz. U. 02. 76. 694 wraz z późń. zm.)

 


I. ORGANIZATOR PRZETARGU:

Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego
45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 18,
KRS 0000343254
NIP 754-00-21-073

II. PRZEDMIOT PRZETARGU I OPIS PODMIOTU BADANEGO:

1.    Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2010 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.02.76.694 wraz z późń. zm.)
2.    Przedmiotowym badaniem objęte zostaną zbiorcze sprawozdanie finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP w tym:
– sprawozdanie finansowe jednostki centralnej – Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP;
– sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych:

a) Hufiec ZHP Brzeg: ul. Sukiennice2, 49-306 Brzeg;
b) Hufiec ZHP Głuchołazy: ul. Bohaterów Warszawy 9a, 48-340 Głuchołazy;
c) Hufiec ZHP Grodków: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków;
d) Hufiec ZHP Głubczyce: ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce;
e) Hufiec ZHP Krapkowice: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice;
f) Hufiec ZHP Kluczbork: ul. Wolności 1a, 46-203 Kluczbork;
g) Hufiec ZHP Kędzierzyn Koźle: ul. Piotra Skargi 19, 47-224 Kędzierzyn Koźle;
h) Hufiec ZHP Namysłów: ul. Kolejowa 2, 46-100 Namysłów;
i)  Hufiec ZHP Niemodlin: ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin;
j)  Hufiec ZHP Nysa: Ujejskiego 12, 48-300 Nysa;
k) Hufiec ZHP Opole-Miasto: ul. Plebiscytowa 18, 45-361 Opole;
l) Hufiec ZHP Praszka: ul. Boczna 4, 46-320 Praszka.

3.    Pełna dokumentacja finansowa znajduje się w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP w Opolu ul. Plebiscytowa 18.  Księgi prowadzone są wspólnie dla jednostki centralnej oraz wymienionych wcześniej jednostek organizacyjnych. Badanie przeprowadzone ma być w siedzibie organizatora przetargu.
4.    Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5.    Przedmiotowe badanie musi zostać wykonane w terminie między 15.06-25.06.2011, nie później jednak niż w terminie do dnia 25.06.2011 r.

III. WARUNKI PRZETARGU:

1.    Przetarg odbywa się zgodnie z niniejszym zaproszeniem, które tworzy „warunki przetargu” w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego.
2.    Oferty składać mogą podmioty posiadające:
– uprawnienia do wykonywania badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. ( Dz.U.02.76.694 wraz z późń. zm);
– wskazane jest doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych stowarzyszeń, które prowadzą działalność statutową, pożytku publicznego  oraz posiadają strukturę hierarchiczną tj. dokonały minimum jednego badania sprawozdania finansowego takiego lub podobnego podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U.02.76.694 wraz z późń. zm).

3.    Oferta musi zawierać:

a) określenie oferenta, adresu oferenta, w tym adres e-mail oraz wskazanie osoby do kontaktów
wraz z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail.;
b) określenie wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie przedmiotu przetargu oraz formy i terminu wypłaty wynagrodzenia; wynagrodzenie należy określić w PLN; zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innych walutach niż PLN;
c) określenie terminu wykonania badania i nakładu pracy (ilości osób skierowanych przez Oferenta do badania sprawozdania) planowanej na badanie sprawozdania;
d) określenie i udokumentowanie pozycji na rynku usług audytorskich podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wraz z krótkim opisem, od kiedy oferent prowadzi działalność na rynku w zakresie badania sprawozdań oraz jaką pozycję według własnej oceny zajmuje na rynku usług audytorskich wraz z przywołaniem aktualnego rankingu tego typu firm umieszczonego w prasie branżowej.
e) przedstawione dowody (dopuszczalne są poświadczone kopie), iż posiada znajomość specyfiki organizacji pozarządowych tj. doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych stowarzyszeń, które prowadzą działalność statutową, pożytku publicznego oraz posiadają strukturę hierarchiczną np. potwierdzone listem/pismem referencje stowarzyszenia (lub stowarzyszeń), którego sprawozdanie finansowe było badane. Lista projektów, rekomendacje, itp.
f) przedstawione dowody (dopuszczalne są poświadczone kopie), iż oferent:
– posiada uprawnienia do wykonywania badania zbiorczego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U.02.76.694 wraz z późń. zm), potwierdzone stosownymi dokumentami;
– spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w trakcie badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 66 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 wraz z późń. zm)
g) ofertę należy sporządzić w języku polskim. Jeżeli Wykonawca ofertę i załączniki załączy w języku innym niż polski wówczas dokumenty te muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
h) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
i) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę)
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

4.    Oferty składane są w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie, oznakowanej w sposób następujący:
„Oferta w przetargu na wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2010″.
Nie otwierać przed: 21.05.2011 r. godz.12:00”
5. Oferty należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 20.05.2011 r. do godziny 15:00 na adres:
Chorągiew Opolska ZHP
45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 18,

5.    Oferty zostaną otwarte w dniu 21.05.2011r. o godzinie 12:00 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP w Opolu przy ulicy Plebiscytowej 18;

6.    Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie III. niniejszych warunkach zostaną wykluczone z przetargu.

7.     Kryterium wyboru oferty będą (maksymalnie łączna ilość punktów – 100):

– wysokość wynagrodzenia – 50 punktów (najwyższą ilość punktów otrzyma oferent oferujący najniższe wynagrodzenie );
– warunki płatności obejmujące formę i termin płatności- 20 punktów (najwyższą ilość punktów otrzyma oferent oferujący najlepsze warunki płatności);
– znajomość specyfiki organizacji pozarządowych – 30 punktów (najwyższą ilość punktów otrzyma oferent posiadający najlepszą znajomość tej specyfiki);

8.    Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie www.opolska.zhp.pl

9.    Składający ofertę pozostaje związany nią przez Organizatora przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Umowa na badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP  za rok 2010 zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty wyboru Oferenta. Treść umowy zostanie przedstawiona przez Organizatora. W umowie zostaną zawarte postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

11.    Organizator nie wymaga wpłacenia wadium.

IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.    Organizator nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

V. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.    Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa. Zamawiający podpisze umowę z tym wykonawcą, który spełnił określone warunki i przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia opisanych kryteriów

2.    Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej – www.opolska.zhp.pl.

3. Zamawiający wybranemu wykonawcy wskaże miejsce i termin podpisania umowy.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1.    Informacje o Przetargu będą zamieszczane na stronie www.opolska.zhp.pl

2.    Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Tomasz Gryczka , e-mail: skarbnik@opolska.zhp.pl

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
– ogłoszenia informacji o zmianach „warunków przetargu”, w tym terminów określonych w zaproszeniu na stronie www.opolska.zhp.pl
– swobodnego wyboru oferty;
– zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz wyboru oferty;

4.    Wszystkie oferty otrzymane przez Organizatora po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu, zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

5.    Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferenta wymagają formy pisemnej. Dokumenty mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.

6.    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert oraz uczestniczeniem w postępowaniu ponoszą oferenci.

Opole, 16 kwietnia 2011 roku

hm. Artur Ośko – komendant chorągwi

Tomasz Gryczka – skarbnik chorągwi

3 myśli na temat „Przetarg – badanie sprawozdania finansowego

  1. Oferenci otrzymają informację w dniu 6 czerwca 2011. Po tym terminie zostanie również ogloszona oficjalna informacja na ten temat.
    Decyzcja w tej sprawie była konsultowana z komendantami hufców oraz Radą Chorągwi od których komenda choragwi otrzymała stanowisko dotyczące badania bilansu.

Dodaj komentarz