Komunikat nr 5/2009

Komunikat nr 5/2009

1. Zjazdy sprawozdawcze hufców

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 36/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia
7 marca 2009 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2009 roku,
w terminie od 1 września do 30 listopada 2009 r. powinny odbyć się zjazdy sprawozdawcze hufców. Komendy Hufców muszą zatem najpóźniej do dnia 2 listopada 2009 podjąć uchwałę o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego oraz wyznaczyć jego termin po 28 dniach od dnia podjęcia uchwały, nie później jednak niż 30 listopada 2009.
Jako załączniki do komunikatów przekazuję:
– przykładowy projekt porządku i regulaminu obrad zjazdu sprawozdawczego hufca
– wzór protokołu komisji uchwał i wniosków zjazdu sprawozdawczego hufca
oraz wzory protokołów (koniecznych tylko jeśli zaistnieją warunki określone w § 49 ust. 2 pkt 5 i ust. 3-4):
– komisji skrutacyjnej,
– komisji wyborczej,
– wyboru komendy hufca.
Zgodnie z § 49 ust. 2-5 Statutu ZHP, że ZHP przypominam, że zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca, konieczne (zgodnie z Uchwałą nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej ZHP) zatem jest:
– podjęcie przez komendy hufców uchwał, w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca,
– ogłoszenie w rozkazie komendanta hufca i na stronie internetowej chorągwi informacji o terminie zjazdu, listy uczestników posiadających czynne prawo wyborcze wraz z pełnioną funkcją, w terminie nie późniejszym niż 28 dni przed terminem zjazdu. Informacje muszą być równocześnie przekazane do właściwej komendy chorągwi,
– przekazanie uczestnikom zjazdu lub wysłanie uczestnikom zjazdu drogą pocztową
w formie pisemnej lub na nośniku CD informacji o terminie i miejscu zjazdu, proponowanego porządku obrad zjazdu, materiałów zjazdowych i projektów uchwał.

Ponadto, przypominam treść § 49 ust. 2-5 Statutu ZHP:
㤠49
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę hufca sprawozdania,
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,
5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.
3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca, zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca.

2. Terminowe Rozliczenia

Przypominamy o terminie rozliczenia hufców w komendzie chorągwi do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Polecam usunięcie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009.
Z rozliczeniem zalegają:
» Brzeg – od września 2009
» Głubczyce – od września 2009
» Głuchołazy – od września 2009
» Grodków – od września 2009
» Kędzierzyn Koźle – od lipca 2009
» Kluczbork – od września 2009
» Niemodlin – od lipca 2009
» Nysa – od września 2009
» Opole-Miasto – od września 2009
» Opole-Rejon – od września 2009
» Praszka – od sierpnia 2009
» Prudnik – od września 2009
» Strzelce Opolskie – od kwietnia 2009

3. Sprawozdanie HAL

Polecam do dnia 30 września 2009 złożyć w Komendzie Chorągwi sprawozdania statystyczne i opisowe z przebiegu HAL 2009.

hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz