Komunikat HAL nr 1/ 2009

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO                                      Opole 1 czerwca 2009
Pełnomocnik
Komendanta Choragwi Opolskiej
ds. HAL 2009

Komunikat HAL nr 1/ 2009

Na szczeblu chorągwi przygotowaniem, przebiegiem, podsumowaniem i oceną HAL kieruje phm. Artur Ośko – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. HAL.

I. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE
√ Instrukcja organizacyjna HAL i Z
√ Instrukcja sanitarna dotycząca organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami,
√ Instrukcja finansowa obozu

II. TERMINARZ Rejestracji placówek  HAL 2009
Zarządzam jako ostateczny termin rejestracji placówek HAL na 21 dni przed rozpoczęciem każdej z nich. Rejestracja po terminie nie będzie przyjmowana.

III. Warunkiem zatwierdzenia placówek z hufców jest wpłata przez macierzyste komendy składek członkowskich za pierwsze 2 kwartały 2009 oraz brak zaległości za poprzednie okresy składkowe lub podpisana ugoda Komendy Hufca z Komendą Chorągwi w tym zakresie.

IV. TRYB ZATWIERDZANIA PLACÓWEK W Komendzie Chorągwi ZHP w Opolu (czas trwania powyżej 5 dni)
Celem uzyskania wpisu do ewidencji placówki HAL u właściwego Kuratora Oświaty Komendant Obozu ( kolonii)  zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów na minimum 21 dni przed rozpoczęciem działalności placówki.
Do zatwierdzenia placówki (obozu stałego, kolonii) i uzyskania zezwolenia organizator zobowiązany jest przedłożyć do Komendy Chorągwi ZHP w Opolu:

1. Kartę kwalifikacyjną obiektu – dot. Obozów stałych – 3 kopie
2. Program – plan pracy – wg zasad ustalonych na szkoleniu dla Komendantów HAL
2009 – 3 kopie
3. Raport przedobozowy (załącznik nr 3 do Instrukcji Organizacyjnej HAL)
zawierający:
– wykaz kadry z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje kadry
Zgodnie z rozporządzeniem MEN dot. organizacji placówek letniego wypoczynku – 3 kopie
– zobowiązanie materialne komendanta i kwatermistrza- 2 kopie
– deklaracje kadry w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników na placówce HAL – 2 kopie
4. Polisę ubezpieczeniową NW uczestników i kadry (zawartą na czas kwaterki, dojazdu,
pobytu i powrotu z placówki wypoczynku) – ORYGINAŁ + 2 kopie
5. Dokument (umowa) określający zasady korzystania z obiektu/ terenu – 2 kopie
6. Wypełniony i zatwierdzony preliminarz finansowy – 2 kopie
7. Potwierdzenie przez komendanta hufca lub skarbnika opłacenia składek członkowskich uczestników obozów do II kwartału 2009 włącznie.

8. W przypadku obozów zagranicznych potwierdzenie zgłoszenia wyjazdu u Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych – zagranica@opolska.zhp.pl
9. W przypadku obozów wędrownych:

• należy uwzględnić w programie (planie pracy) przebieg trasy (z podaną odległością pomiędzy miejscami noclegowymi
• dołączyć potwierdzenie noclegów dla obozów bez własnego sprzętu biwakowego. UWAGA! Formy wypoczynku do 5 dni zatwierdza komendanta hufca „Kartą biwaku”.
• dołączyć potwierdzenie uprawnień członka kadry dla obozów turystyki kwalifikowanej ( górskie, kajakowe itp.)

V. Wszystkie zdarzenia wymagające hospitalizacji należy natychmiast zgłaszać do Pełnomocnika ds. HAL – Tel. 792 287 335 – program@opolska.zhp.pl lub do biura Komendy Chorągwi Tel. 77 453 67 09

Czuwaj !
phm. Artur Ośko

Dodaj komentarz