Komunikat 2/ 2009

Komunikat nr 2/09

1.   Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP zakończyła pracę nad sporządzeniem bilansu za 2008 r.

Po analizie wpływów w Komendach Hufców największym problemem jest opłacalność składek.

Poniższa tabela obrazuje składki do zebrania, składki faktyczne zebrane oraz procent wykonania i za ile osób zebrano składki w hufcach w 2008 r.

 

Lp.

Hufiec

Składki do wpłaty na KP w hufcu

Składki wpłacone na KP w hufcu

% wpłaconych składek w hufcu

Ilość osób za które zebrano składki w 2008 r.

1

Brzeg

4.584 zł.

1.512,60 zł.

33,19

63

2

Byczyna

2.880 zł.

593,00 zł.

20,59

25

3

Głubczyce

5.496 zł.

2.807,50 zł.

51,08

117

4

Głuchołazy

2.424 zł.

4.018,90 zł.

165,79

167

5

Grodków

6.192 zł.

3.682,00 zł.

59,46

153

6

K-Koźle

4.536 zł.

3.251,20 zł.

71,67

135

7

Kluczbork

3.336 zł.

175,41 zł.

5,25

7

8

Krapkowice

3.360 zł.

144,00 zł.

4,28

6

9

Namysłów

1.896 zł.

1.798,18 zł.

94,84

75

10

Niemodlin

3.216 zł.

990,00 zł.

30,78

41

11

Opole-Miasto

9.096 zł.

10.035,60 zł.

110,32

418

12

Opole-Rejon

2.208 zł.

336,00 zł.

15,21

14

13

Praszka

2.520 zł.

612,00 zł.

24,28

13

14

Prudnik

2.472 zł.

2.197,67 zł.

88,90

92

15

Strzelce Opolskie

2.304 zł.

1.106,00 zł.

48,00

46

16

KCH Opole

24 zł.

24,00 zł.

100,00

1

 

RAZEM

56.544 zł.

33.293,17 zł.

 

 

 

 

2.   Przypominam o obowiązku wpłat składek członkowskich za 2008 r. do Komendy Chorągwi. Warunkiem zatwierdzenia placówek Akcji Letniej 2009 r. jest uregulowanie składek za 2008 r. oraz wpłata składek za I półrocze 2009 r.

 

3.   Przypominam o obowiązku składania rozliczeń finansowych w uzgodnionym terminie tj. do 10-go każdego miesiąca.

Brakujące rozliczenia:

      Głuchołazy I-II 2009 r.

      Opole-Miasto I-II 2009 r.

      Niemodlin I-II 2009 r.

      Kędzierzyn Koźle II 2009 r.

      Praszka II 2009 r.

      Strzelce Opolskie II 2009 r.

      Nysa II 2009 r.

4.   Zbliża się Harcerska Akcja Letnia.

      Dla przypomnienia kilka informacji wynikających z instrukcji HAL.

 

1/ kolonia zuchowa organizowana jest w obiektach stałych lub w wyjątkowych przypadkach pod namiotami  z zastrzeżeniem, że organizator zapewni uczestnikom właściwe warunki bytowe, w tym:

–  namioty ocieplane podpinką i z podłogami,

–  odpowiedni sprzęt noclegowy, a w razie potrzeby dodatkowe koce dla uczestników,

–  półki i wieszaki na rzeczy osobiste,

–  odpowiednie zaplecze sanitarne, umożliwiające m.in. bezpieczne korzystanie z toalety nocą lub

    w razie niepogody

2/ obóz wędrowny organizowany jako forma turystyki kwalifikowanej ( góry, kajaki )musi posiadać w kadrze osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia specjalistyczne.

3/ Obozy zagraniczne muszą mieć akceptację Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych

4/ „Komendantem placówki może być:

1)   w przypadku form organizowanych w okresie ferii letnich i zimowych, w ramach harcerskiej akcji letniej i zimowej: instruktor ZHP w stopniu co najmniej podharcmistrzyni/podharcmistrza, który ukończył kurs dla kierowników placówek wypoczynku lub inna osoba o której mowa w § 11 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania( Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz.67)

 

§ 11. 1. Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor      harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w § 12 ust. 2. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku obejmującego program stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Obowiązek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.

§ 12. 1. W placówkach wypoczynku wychowawcami mogą być:

2)   studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program    obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia ( oraz 3-letnie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze jeśli ma być kierownikiem)

3)   słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów       językowych,  po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, ( oraz 3-letnie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze jeśli ma być kierownikiem)

Nie przewidujemy żadnych odstępstw od stosowanych zasad. Jeśli podobóz organizowany jest w ramach zgrupowania obozów jako samodzielna placówka rejestrowana w Chorągwi Opolskiej to zgodnie instrukcja HAL muszą !!! również posiadać komendanta spełniającego warunki dla kierowników placówek.

Jedynym odstępstwem może być przypadek, w którym w umowie wynajęcia bazy jest wyraźnie napisane, że Komendant zgrupowania spełnia funkcję kierownika placówki dla podobozów.

 

Pozostałe warunki reguluje Uchwała GK ZHP nr 100/ 2007 z dnia 11 czerwca 2007r.

W sprawie zamian w „Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”

 

 

5.   Przypominam komendantom hufców o wystąpienie do Komendy Chorągwi Opolskiej o wydanie pełnomocnictw ( dotyczy tych hufców, które jeszcze nie wystąpiły o wydanie pełnomocnictw )

 

 

      Skarbnik                                                                     Komendant

      Chorągwi Opolskiej ZHP                                             Chorągwi Opolskiej ZHP

      phm. Krzysztof Pędziwiatr                                          hm. Irena Bryła