FINANSE – nowe zasady!

Od dnia 1 stycznia wprowadzone zostały szczegółowe uregulowania dotyczące zasad gospodarowania zasobami finansowymi w Chorągwi Opolskiej ZHP.

Obowiązujące procedury zostały opisane w dokumencie przyjętym uchwałą Komendy Chorągwi z dnia 29 grudnia 2011 r. – „Zasady obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP”

Wprowadzonych zostało kilka nowych rozwiązań, które obowiązują każdą jednostkę organizacyjną z Chorągwi Opolskiej ZHP. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Zasady te należy stosować w codziennej pracy każdej drużyny, szczepu, związku drużyn, hufca oraz w samej Komendzie Chorągwi.

1. Od dnia 1 stycznia 2012 roku, każda jednostka organizacyjna z Chorągwi Opolskiej ZHP (podstawowa jednostka organizacyjna, szczep, hufiec, chorągiew) wszystkie koszty dokumentuje w ten sam sposób.

Faktury wystawione muszą być na jednolite dane:
Chorągiew Opolska ZHP
ul. Armii Krajowej 10
45-371 Opole
NIP 754-00-21-073


2. Opisu dokumentów finansowych (każdego z osobna) dokonuje się obowiązkowo na specjalnym drukuzałącznik nr 1. Na tym samym druku dokonuje się również zatwierdzenia kwoty do wypłaty oraz kontroli merytorycznej oraz finansowo – rachunkowej. Na odwrocie faktury umieszczany jest tylko dekret – czynność wykonywana przez księgowość Komendy Chorągwi.

3. Zaleca się przeprowadzanie wszystkich operacji finansowych poprzez właściwą Komendę Hufca, tak aby całość operacji finansowych była zapisywana w raportach kasowo-bankowych hufców.

4. Wszystkie wpłaty dotyczące organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży powinny być przyjmowane indywidualnie w Komendzie Hufca lub Komendzie Chorągwi i powinny być do nich wystawiane faktury VAT.

5. Dowody KP i KW jako druki ścisłego zarachowania wydawane są w Chorągwi tylko przez Komendę Chorągwi z początkiem każdego roku kalendarzowego i używać ich można tylko w danym roku kalendarzowym.

6. W przypadku przejazdów służbowych wolontariuszy na drukach delegacji konieczne jest umieszczenie w nazwie sformułowania – „polecenie wyjazdu służbowego wolontariusza” lub należy zamieścić na nich odpowiedni dopisek, pieczęć itp.

7. Obowiązkiem każdego komendanta hufca jest przekazywanie określonej dokumentacji finansowej Hufca za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca.


Zalecamy zapoznanie się z przyjętym dokumentem przez całą kadrę Chorągwi Opolskiej ZHP.

Dodaj komentarz