Ekologiczna dotacja w Opolu

Rozstrzygnięty został konkurs Urzędu Miasta Opola na realizację zadań w zakresie ekologii. W wyniku konkursu dofinansowanie otrzymał projekt Chorągwi Opolskiej ZHP „EKO TROP” na działania z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Opola i realizowany będzie przez jednostki Hufca Opole-Miasto w oparciu o obozy w ramach HAL 2012. Dotacja w kwocie 5 tys. zł przeznaczona będzie na wsparcie działań z zakresu edukacji ekologicznej podczas obozów oraz śródrocznych miniprojektów ekologicznych.

Dodaj komentarz