Decyzja Komendanta Chorągwi nr 5/I/2011

Decyzja Nr 5/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 15 października 2011 r.

dotycząca organu tymczasowego oraz wyznaczeniu pełnomocników
ds. Hufca ZHP Opole-miasto


Działając na podstawie § 45 Statutu ZHP oraz zapisów Ordynacji Wyborczej ZHP Rozdział I ust. 8, powołuję od dnia 15 października 2011 roku organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocników ds. Hufca ZHP Opole-miasto:

1.    Powołuję trzyosobowy organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocnikami
ds. Hufca ZHP Opole-miasto:
1)    hm. Zenobię Dobosiewicz-Pełkę
2)    hm. Leszka Srokę
3)    pwd. Pawła Sadło
2.    Czas działania organu tymczasowego określam do dnia wznowienia Zjazdu Hufca tj. do 5 listopada 2011 r.
3.    Organ tymczasowy upoważniony jest do bieżącego zarządzania Hufcem ZHP Opole-miasto oraz ma obowiązek zorganizować drugą część Zjazdu Hufca.
4.    Dla zachowania ważności, decyzje podejmowane przez organ tymczasowy muszą zapadać jednogłośnie.
5.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz