Bilans zatwierdzony


Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przedłożonym przez komendę chorągwi, Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 2/2013 z dnia 30 czerwca 2013 roku zatwierdziła sprawozdanie finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2012.Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 331 955,92 zł.

Przychody z działalności statutowej oraz pożytku publicznego wyniosły 1 391 471,26 zł.

Koszty związane z działalnością statutową oraz pożytku publicznego wyniosły 1 286 425,69 zł .

Rok 2012 zamknął się zyskiem bilansowym w kwocie 105 045,57 zł.

Komisja rewizyjna przychyliła się do wniosku komendy chorągwi i przeznaczyła zysk bilansowy w wysokości 105 045,57 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych tj. za rok 2010.

Dodaj komentarz